جلسه دفاع رساله جناب آقای رجبعلی علیزاده، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای رجبعلی علیزاده، مقطع دکتری

۲۵ تیر ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی
جلسه دفاع رساله جناب آقای رجبعلی علیزاده، مقطع دکتری،
گرایش تاریخ و تمدن اسلامی سه شنبه ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ ساعت ۱۷
در دانشگاه معارف
اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می
آید.
موضوع رساله جناب آقای رجبعلی علیزاده: پیامد های اجتماعی، سیاسی و فکری و
فرهنگی مهاجرت علویان به ایران تا برآمدن آل بویه.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر بیات.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر مصطفی مجد و جناب آقای دکتر عبدالله رجایی.
اساتید داور: جناب آقای دکتر محمود سامانی، جناب آقای دکتر محمد نصیری، جناب
آقای دکتر سید حسین فلاح زاده .