واحد ارزشیابی

روایی و پایایی ابزار های اندازه گیری
ارزشیابی آموزشی فرایندی است که از طریق آن داده های مرتبط گرد آوری و در جهت تصمیم سازی تبدیل به اطلاعات مفید می شود. ارزشیابی استاد را این گونه تعریف می کند: “تعیین میزان موفقیت اساتید در رسیدن به هدفهای آموزشی ” و انجام چنین کاری را مستلزم اطلاعات لازم در باره فعالیت های آموزشی استاد و انتخاب معیارهایی برای مقایسه اطلاعات بدست آمده با آن معیارها و سپس قضاوت در این باره که مدرسین تا چه میزانی به هدف های از پیش تعیین شده دست یافته اند.
استفاده از نظر دانشجویان برای ارزشیابی تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید یکی از روشهای معمول و متداول در مراکز آموزشی بوده که با گذشت زمان، کاربرد آن فزونی یافته است. مدیران آموزشی بطور رسمی یا غیر رسمی نظرات دانشجویان را در باره نحوه تدریس اعضای هیات علمی جویا می شوند و بر اساس نظر آنها به قضاوت در باره شایستگی اساتید می پردازند.
عوامل زیادی ممکن است نتایج نظرخواهی از دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد با این حال ارزشیابی دانشجویان از استادان خواه به صورت ارزشیابی نهایی و یا به صورت ارزشیابی تکوینی به عنوان یک منبع مهم در کنار سایر انواع ارزشیابی هایی که از اعضای هیات علمی صورت می گیرد می تواند مفید واقع شود. علیرغم اینها، حقیقتی که باید مد نظر باشد این است که اگر قرار است از این نتایج در بهبود کیفیت آموزش و یا تصمیم گیری در باره استادان استفاده شود بایستی پایایی و روایی ابزار گرد آوری همواره مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج حاصل از اعتبار و ثبات لازم برخوردار باشند. بنابراین قبل از بکار گیری ابزار های اندازه گیری لازم است از طریق علمی، نسبت به روا بودن ابزار اندازه گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم به حساب می آیند اطمینان نسبی پیدا کند.
مقصود از روایی(Validity) این است که آیا ابزار اندازه گیری مورد نظر می تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر( یا همان چیزی که مورد نظر ما است)را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری، نمی توان به صحت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. اما پایایی(Reliability) با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. به بیان دیگر اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد و نتایج آن از ثبات و اعتبار لازم
بر خوردار است .