گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین قاریان

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین قاریان

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین قاریان، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۲/اسفند/۹۷ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع رساله جناب آقای حسین قاریان: تحلیل جامعه شناختی جنبش های شیعی از سال ۶۵ تا ۲۶۰ هجری (ساختارها، باورها، فرایندها، نیروهای کنش زا).

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر بارانی.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر عبدالحسین کلانتری.

اساتید داور: جناب آقای دکتر علی بیات، جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر کریم خان محمدی.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از رساله و انجام اصلاحات درخواستی اساتید محترم داوران در جلسه پیش دفاع پرداخت.

در ادامه داوران محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از رساله پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

چکیده رساله
پس از جنبش کربلا در سال۶۱ تا ۲۶۰ هجری در دوره حضور امامان(ع)، به سبب همگرایی حاکمیت و جامعه و تحمیل فشارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به شیعیان و علویان، جنبش‌هایی از سوی برخی از گروه‌های شیعی و علوی با ادعای الگوگیری از جنبش‌کربلا رخ داد و سبب برخی دگرگونی های اجتماعی و تأثیر بر مردم شد که نیازمند تحلیل است.
نوشتار کنونی با تکیه بر تحلیل جامعه شناختی ـ تاریخی، ارتباط پیچیده بین رویدادها و پدیده‌های اجتماعی در جنبش های شیعی را بر اساس محورهای چهارگانه ساختار بیرونی اثرگذار بر جنبش-ها و ساختار درونی حاکم بر جنبش‌های شیعی، باور‌های آنان، فرآیند جنبش‌ها تا مرحله نهادینگی و در پایان نیروهای شتاب بخش جنبش، بررسی کرده که می تون آن را مهمترین چارچوب برای ارزیابی جنبش های اجتماعی دانست. این رساله با روش گردآوری داده های کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته و داده های پژوهش با تحلیل جامعه شناختی پردازش شده است. دست آورد کلیدی بررسی محورهای چهارگانه و هم چنین مناسبات بین جنبش ها و معصومان(ع)، بر پایه شاخص هایی و با رویکرد تاریخی و جامعه شناختی، این بود که جنبش های شیعی این دوره، بر پایه باور به مبارزه با خلفای اموی و عباسی، در پی بنیان گذاری فرمانروایی جدیدی با رهبری فردی از خاندان رسالت بوده و ساختار و نیروهای کنش‌زای جنبش ها با فرایندی هماهنگ، باور به این مبارزه را، در جامعه شیعی نهادینه کردند و هیچ گونه همگرایی بین آنان و معصومان(ع) دیده نشده است.

واژگان کلیدی
جنبش های شیعی، تحلیل جامعه شناختی، مناسبات با معصوم(ع)، ساختار، باور، فرآیند، نیروهای کنش‌زا.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها