اولین جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای محمد جواد هراتی

اولین جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای محمد جواد هراتی

۱۰ آبان ۱۳۸۹

به حول
و قوه الهی اولین جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای محمد جواد
هراتی پنج شنبه ۱۳/۸/۸۹ ساعت ۹ صبح
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.
موضوع پایان نامه: توسعه و چالش های هویتی در ایران
اساتید راهنما و مشاور: دکتر عیوضی و دکتر ملکوتیان
اساتید داور: دکتر هزاوه ای، دکتر جهانگیری، دکتر ستوده،
دکتر حسینی زاده