جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین جماعتی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای حسین جماعتی

۱۵ بهمن ۱۳۹۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان
نامه جناب آقای حسین جماعتی، مقطع کارشناسی ارشد گرایش اخلاق
اسلامی یکشنبه ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۰ صبح
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می
گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه: نقش عشق در تکامل انسان از دیدگاه احمد غزالی، عین القضات
و ابن عربی
استاد راهنما:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ترخان،
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر برزگر،
استاد داور: جناب آقای دکتر احمد دبیری و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای
دکتر کرمانی