جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی عزیزخانی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای علی عزیزخانی

۲۹ آذر ۱۳۹۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان
نامه جناب آقای علی عزیزخانی،مقطع ارشد گرایش مبانی
نظری اسلام ۱/۱۰/۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۵ در دانشگاه معارف
اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می
آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای علی عزیزخانی: تبیین و
تحلیل آراء کلامی ملا احمد نراقی
استاد راهنما:جناب آقای دکتر یوسفیان،
استاد مشاور:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
امامی نیا،
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
سلیمانی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جبرائیلی