جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین هنانیان

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد حسین هنانیان

۱۱ آذر ۱۳۸۹


به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد
حسین هنانیان،مقطع کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۱۳/۹/۱۳۸۹ ساعت
۳۰/۱۲
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان
جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع پایان نامه جناب آقای محمد حسین هنانیان : وضعیت سیاسی
و اجتماعی شیعه در عصر سلاجقه(ایران)
استاد راهنما:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر الویری، استاد
مشاور:جناب آقای دکتر عودی، استاد داور:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
بارانی