جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد رضا رجب نژاد، مقطع دکتری

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد رضا رجب نژاد، مقطع دکتری

۱۰ اسفند ۱۳۸۹

به حول
و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد رضا
رجب نژاد، مقطع دکتری گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ ساعت ۹ صبح

در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه
دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد رضا رجب نژاد : تاریخ موقوفات شیعی
هندوستان قرن ۱۶ تا ۲۰
استاد راهنما:سرکار خانم دکتر جان احمدی
استاد مشاور:جناب آقای دکتر آئینه وند، جناب آقای دکتر مفتخری
اساتید داور: جناب آقای دکتر خضری، سرکار خانم
دکتر احمدی ، جناب آقای دکتر محمد نصیری و جناب آقای دکتر ابراهیمی ورکیانی