جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد کاظم ملبوبی

جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد کاظم ملبوبی

۲۶ دی ۱۳۸۹

به حول
و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمد کاظم
ملبوبی،مقطع کارشناسی ارشد گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دوشنبه ۲۷/۱۰/۸۹ ساعت ۴۵/۷

صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین
جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد کاظم ملبوبی :
مقایسه سازمان وکالت امامیه با سازمان دعوت عباسیان

استاد راهنما:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری، استاد
مشاور:جناب آقای دکتر الله اکبری، استاد داور:حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای
دکتر بارانی