جلسه دفاع رساله جناب آقای تورج امیری، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای تورج امیری، مقطع دکتری

۱۸ اسفند ۱۳۹۴

به حول و قوه الهی جلسه دفاع
رساله جناب آقای تورج امیری، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه
۱۹/۱۲/۱۳۹۴ ساعت ۱۷
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای تورج امیری: سیر تحول تبیین های تاریخی در تاریخ
نگاری اسلامی از قرن چهارم تا هشتم.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر مفتخری.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد نصیری .
اساتید داور: جناب آقای دکتر بیات، جناب آقای دکتر واسعی، سرکار خانم دکتر
جان احمدی و جناب آقای دکتر مسعود صادقی.