جلسه دفاع رساله جناب آقای حجت روح اللهی، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای حجت روح اللهی، مقطع دکتری

۶ اسفند ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاع
رساله جناب آقای حجت روح اللهی، مقطع دکتری، گرایش قرآن و متون اسلامی پنجشنبه
۰۷/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۵
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای حجت روح اللهی: اصول کلی حاکم بر اقتصاد از منظر قرآن
کریم.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فراهانی راد.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر مهدی ایزدی و جناب آقای دکتر صادقی شاهدانی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضائی اصفهانی، حجت
الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حیدریفر، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر
هادوی نیا و جناب آقای دکتر پیروز.