جلسه دفاع رساله جناب آقای مجتبی فیضی، مقطع دکتری

جلسه دفاع رساله جناب آقای مجتبی فیضی، مقطع دکتری

۱۳ اسفند ۱۳۹۳

به حول و قوه الهی جلسه دفاع
رساله جناب آقای مجتبی فیضی، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی پنجشنبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۳
ساعت ۱۵
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت
شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای مجتبی فیضی: سبک زندگی از دیدگاه دالایی لاما و علامه
طباطبایی.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر آذربایجانی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فعالی و حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر کاویانی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسروپناه، حجت الاسلام
و المسلمین جناب آقای دکتر گرجیان، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فضلی و
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نائیجی.