قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم

۱۷ بهمن ۱۳۸۹

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به لزوم انتخاب واحد در ابتدای هر نیم سال و از آنجایی که جنابعالی در نیمسالی هستید که باید نسبت به انتخاب واحد آن اقدام
فرمائید از اینرو خواهشمند است نسبت به دانلود فرم تمدید سنوات از سایت دانشگاه معارف اسلامی و تکمیل و تایید آن توسط استاد راهنما و گروه مربوطه و در آخر توسط اداره امور پایان نامه اقدام مقتضی صورت پذیرد
تاریخ انتخاب واحد: ۱۱ تا ۱۷/۱۱/۸۹
حذف و اضافه: ۳۰/۱۱ و ۱/۱۲/۸۹