قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد- دوره سوم

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد- دوره سوم

۲۳ بهمن ۱۳۸۹

بااحترام، بدینوسیله به استحضار می
رساند طبق مصوبه سی و سومین جلسه شورای آموزشی تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ چنانچه
تا آخر شهریورماه ۱۳۹۰ موضوع پایان نامه شما به تصویب
شورای تحصیلات تکمیلی نرسد. اجازه انتخاب واحدنیم سال اول سال تحصیلیی۹۱-۹۰ (مهرماه
۹۰) را نخواهید داشت.
بر این اساس انتظار می رود تا با اقدام به موقع با مشکل آموزشی روبرو نشوید.