قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم (دفاعیه پایان نامه)

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دوره دوم (دفاعیه پایان نامه)

۲۰ مهر ۱۳۸۹

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی
ارشد دوره دوم با توجه به اینکه کلیه دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی اول ۹۰-۸۹
باید مشغول به تدوین پایان نامه خود شده و حداکثر تا آخر بهمن ماه ۸۹ از پایان نامه
خود دفاع نموده باشند خواهشمند است نسبت به انجام امور مربوط به دفاع از پایان نامه
خود اقدام عاجل نمایید و از آنجا که اضافه شدن سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول پرداخت
جریمه خواهد بود مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری
بعمل آید.

جهت هر گونه سوال با امور پایان نامه با شماره ۲۹۲۰۰۶۸ تماس حاصل فرمائید.