گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن صادق زاده

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن صادق زاده

۲۸ آذر ۱۳۹۸

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسن صادق زاده، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مدیریت فرهنگی سه شنبه ۲۶/آذر/۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید

موضوع پایان نامه: تبیین شاخصه های مطلوب مدیریت مصرف رسانه های نوین در خانواده با تاکید بر منابع دینی.

استاد راهنما: جناب آقای دکتر باقی.

استاد مشاور: جناب آقای دکتر الوندی

اساتید/استاد داور: جناب آقای دکتر جعفریان.

جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.

در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.

چکیده
در یک جامعه اسلامی خانواده رکن اصیل آن جامعه است تباهی خانواده و از بین رفتن قداست و منزلت خانواده باعث انحطاط ملت می‌شود و بدنه جامعه آسیب جدی و غیرقابل جبران می‌بیند. بایدتوجه داشت همه ما تقریبا نیمی از وقت خود را در طول شبانه‌روز صرف رسانه‌های جمعی می‌کنیم، که اثرات چشمگیری را بر دینداری و روابط خانوادگی نهاده است.
ازآنجائیکه اغلب مشکلات خانوادگی ما به خاطر دور شدن از پیامدهای الهی و دینی است، پس وقتی خانواده‌ها با اصول و شاخص‌های مطلوب در رابطه با مدیریت مصرف رسانه‌های نوین که مبتنی بر باید‌ها و نبایدهای دینی باشد، توجه نداشته باشند؛ تغییر در سبک زندگی، از جمله در حوزه‌های رفتارهای دینی، مصرف کالاهای فرهنگی، رفتارهای بهداشتی، رفتارهای زیست محیطی و اوقات فراغت، دور از انتظار نیست. بنابراین تبیین شاخصه‌های مطلوب مدیریت مصرف رسانه‌های نوین در خانواده به ما کمک می‌کند تا در استفاده از انواع رسانه‌های نوین با معیار قرار دادن این شاخصه‌ها از هجمه‌های وارد شده بر پیکره خانواده جلوگیری شود. لذا در این مجال با ترکیبی از رویکرد کمی و کیفی (توصیفی، تحلیلی)؛ جهت استخراج شاخصه‌ها و طراحی پرسشنامه بمنظور رابطه معناداری بین متغیر مستقل (جنسیت، سن، تحصیلات و…) و متغیر وابسته (شاخص‌های مصرف رسانه‌ای خانواده‌های بوشهری) مورد آزمون قرار دادیم. نتایج یافته‌ها در اکتشاف متغیرها و آزمون فرضیه‌ها، حاکی از آن است که از تعداد ۱۵ متغیر مستقل در آزمون با رعایت شاخص‌های مصرف رسانه‌ای؛ ۶ متغیر رابطه معناداری را نشان دادند ازجمله این ۶ متغیر: جنسیت، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، سن، اشتغال پدر، نوع شبکه‌های مورد استفاده.
و ۹ متغیر رابطه معناداری را در رعایت شاخص‌های مصرف رسانه‌ای نشان ندادند به عبارت دیگر قابل تعمیم به کل جامعه آماری نیستند. از جمله این ۹متغیر: وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، اشتغال مادر، مذهب، قومیت، میزان استفاده ازشبکه‌های اجتماعی مجازی، جذابیت شبکه‌ها و انگیزه استفاده از شبکه‌ها می‌باشد.

واژگان کلیدی
رسانه دینی، شاخص رسانه، شاخص مصرف رسانه، مدیریت مصرف رسانه.

منبع خبر: واحد امور پایان نامه ها