بایگانه سالانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت سالانه

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی دوشنبه ۲۷/اسفند/۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر: چیستی، معیار [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین قاریان

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای حسین قاریان، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۲/اسفند/۹۷ ساعت ۱۹ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله جناب آقای حسین قاریان: تحلیل جامعه شناختی جنبش های [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مصطفی اسعدی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد مصطفی اسعدی، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۱۵/اسفند/۹۷ ساعت ۱۸:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله جناب آقای محمد مصطفی اسعدی: آسیب شناسی فرهنگی [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم اکرم فرزانه

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم اکرم فرزانه، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی شنبه ۲۵/اسفند/۱۳۹۷ ساعت ۱۷ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه سرکار خانم اکرم فرزانه: وضعیت علوم [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سیداحمد طباطبایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای سیداحمد طباطبایی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مشاوره، سه شنبه ۲۸/اسفند/۹۷ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدعلی لک زائی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمدعلی لک زائی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۲۲/۱۲/۱۳۹۷ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه جناب آقای محمدعلی لک زائی: [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زهرا ظهوری زرندی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم زهرا ظهوری زرندی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی پنج شنبه ۲۳/۱۲/۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه سرکار خانم زهرا ظهوری زرندی: آثار [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید احمد شاهمیری سرو

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای سید احمد شاهمیری سرو، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی پنج شنبه ۲۳/۱۲/۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه جناب آقای سید احمد شاهمیری [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محسن ترابی فر، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، دوشنبه ۲۷/اسفند/۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا ظهوری زرندی

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم زهرا ظهوری زرندی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش اخلاق اسلامی، پنج شنبه ۲۳/اسفند/۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­ گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...