تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 

 

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شروع انتخاب واحد پایان انتخاب واحد شروع کلاس ها شروع حذف و اضافه پایان حذف و اضافه شروع ارزشیابی پایان کلاس ها پایان ارزشیابی شروع امتحانات پایان امتحانات
نیمسال اول ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹