تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه معارف اسلامی

 

سال تحصیلی ۹۸-۹۷ شروع انتخاب واحد پایان انتخاب واحد شروع کلاس ها شروع حذف و اضافه پایان حذف و اضافه شروع ارزشیابی پایان کلاس ها پایان ارزشیابی شروع امتحانات پایان امتحانات
نیمسال اول ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
نیمسال دوم ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

 

 

دانلود فایل pdf تقویم آموزشی