برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمدرضا مهدوی عباس اباد

برگزاری جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمدرضا مهدوی عباس اباد

۲ اسفند ۱۳۹۱

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه رساله جناب آقای محمدرضا مهدوی عباس اباد، مقطع
دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲ ساعت ۱۳ در دانشگاه معارف
اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می
آید.
موضوع رساله: بررسی و تحلیل روابط و مناسبات امام علی(ع) با انصار.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر آئینه وند.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر صفری فروشانی.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یوسفی غروی، حجت
الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر ابراهیمی ورکیانی، سرکار خانم دکتر جان احمدی و
جناب آقای دکتر محمد نصیری.