تقویم آموزشی

تقویم آموزشی تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ شروع انتخاب واحد پایان انتخاب واحد شروع کلاس ها شروع حذف و اضافه پایان حذف و اضافه شروع ارزشیابی پایان کلاس ها پایان ارزشیابی شروع امتحانات پایان امتحانات
نیمسال اول ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
نیمسال دوم

تقویم آموزشی تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ شروع انتخاب واحد پایان انتخاب واحد شروع کلاس ها شروع حذف و اضافه پایان حذف و اضافه شروع ارزشیابی پایان کلاس ها پایان ارزشیابی شروع امتحانات پایان امتحانات
نیمسال اول ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
نیمسال دوم ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶