جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حبیب الله حلیمی جلودار

جلسه دفاعیه رساله جناب آقای حبیب الله حلیمی جلودار

۱۳ مهر ۱۳۹۰

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه
رساله جناب آقای حبیب الله حلیمی جلودار، مقطع دکتری دوره اول گرایش قرآن و متون
اسلامی ۱۴/۷/۹۰ ساعت۱۶
در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد. لذا از کلیه
دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای حبیب الله حلیمی جلودار: رفتار شناسی مردم در برابر
دعوت پیامبر اکرم(ص)از منظر قرآن و حدیث
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر پارسانیا، استاد مشاور:
جناب آقای دکتر شارع پور
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نصیری، حجت الاسلام و
المسلمین جناب آقای دکتر مهدوی راد،حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قدردان،
جناب آقای مجد فقیهی