شورای نظارت و ارزیابی

تاریخچه

همزمان با تشکیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهه ۱۳۶۰، به منظور کمک به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بین دانشگاه‎ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هر یک از دانشگاه‎ها دفتری به نام ” دفتر نظارت و سنجش آموزش“ زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید. پس از آن، نام دفتر به ”مدیریت نظارت و ارزیابی” تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را به طور مستقیم زیر نظر رئیس دانشگاه به انجام برساند. بر همین اساس مهم‎ترین وظایف این دفتر به صورت زیر تعیین شد:

۱. اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
۲. ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
۳. تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
۴. همکاری با گروه‎های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۵. ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی

در حال حاضر تشکیلات اداری نظارت و ارزیابی در دانشگاه معارف اسلامی مشتمل بر شورای نظارت و ارزیابی و دفتر نظارت و ارزیابی است. شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه معارف اسلامی از ریاست و معاونان دانشگاه، مدیر دفتر نظارت و تعدادی از استادان با سابقه (جمعاً ۱۲ نفر) تشکیل شده است.
دفتر نظارت نیز در حال حاضر با همکاری دو کارشناس به وظایف خود عمل می‌کند. حوزه عملکردی دفتر نظارت و ارزیابی، امور آموزشی، دانشگاه و عملکرد اعضای هیأت علمی را در بر می‌گیرد.

معرفی مدیر و کارشناسان