مدیر آموزش

مدیر آموزش

aks

نام و نام خانوادگی: علی احمد عاشوری
تحصیلات کارشناسی ارشد: رشته علوم قرآن و حدیث
تلفن: ۳۲۱۱۰۶۱۴
صفحه شخصی:
پست الکترونیک:

شرح وظایف

 • كليه امور آموزشي دانشجويان در حوزه فعاليت اين مديريت قرار گرفته و مهمترین آنها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
 • انجام مراحل مختلف تبليغات مربوط به پذيرش دانشجو
 • ثبت‌نام‌ و تشکيل‌ پرونده داوطلبان ورود به دانشگاه بر مبناي مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب
 • پاسخ‌گويي به سؤالات داوطلبان و مراجعين پيرامون شرايط ومراحل ثبت نام
 • تمهيد مقدمات براي برگزاري جلسات آزمون کتبي
 • انجام کليه مراحل طراحي سؤالات آزمون پایان ترم، امتحان جامع
 • انتخاب واحد و امور مربوط به حذف و اضافه
 • برنامه ريزي براي برگزاري آزمون هاي پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف
 • هماهنگي با مديريت گروههاي مختلف براي پذيرش دانشجو در مقاطع ارشد و دکتري
 • برنامه‌ريزي برگزاري جلسات آزمون مصاحبه علمی برای پذیرفته شدگان ارشد و دکتری
 • مکاتبه برای اخذ تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی جهت پذیرفته شدگان و بررسی مدارک واصله
 • ارائه پيشنهاد در راستاي ارتقاء دانش، مهارت وکارآيي خود و نيروهاي تابعه
 • نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه‌ها، مقررات آموزشي و فعالیت واحدهای تابعه
 • اجراي ‌برنامه‌هاي ‌درسي ‌ارائه ‌شده ‌توسط‌ گروه‌هاي‌ آموزشي
 • نظارت بر حسن برگزاري کلاس‌هاي مقطع کارشناسي ارشد و دکتری
 • صدور گواهي‌هاي لازم در طول تحصيل براي دانش‌پژوهان مقطع کارشناسي ارشد و دکتری
 • فراهم ‌نمودن بايگاني و مرکز اسناد جهت نگهداري سوابق تحصيلي دانش پژوهان
 • رسيدگي ‌به امور مربوط به حضور و غياب، مرخصي ها حذف دروس دانش ‌پژوهان
 • نظارت بر فعاليت گروه‌هاي تحت مديريت بر اساس ضوابط، مقررات و اختيارات
 • برگزاري شوراي تحصیلات تکمیلی
 • تهيه‌وتنظيم برنامه و محتواي آموزشي کليه رشته‌ها و واحد‌هاي درسي با همکاري گروه‌هاي علمي
 • انجام ‌تحقيقات ‌و مطالعات‌ در زمينه ‌نوآوري‌هاي ‌آموزشي‌ و تغييرات ‌و اصلاحات ‌لازم ‌در چارچوب ‌ضوابط
 • انجام مطالعات مربوط به سنجش آموزش، وضعيت کمي و کيفي داوطبان، دانش‌پژوهان، اساتيد و چگونگي روند فعاليت‌هاي حوزه‌هاي آموزش
 • بررسي ‌برنامه‌ها و سرفصلهاي‌ آموزشي ‌از طريق ‌کميته‌هاي ‌تخصصي ‌مربوط و ارسال به مراجع ذي صلاح جهت تصويب
 • اخذ مجوزهاي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي
 • نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي درسي نيمسالها
 • تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح
 • بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
 • نظارت بر نحوه اجراي آيين نامه ها و مقررات آموزشي و ارائه گزارش به مقام مافوق
 • ارزيابي کيفيت تدريس اساتيد
 • تهيه نقطه نظرات،پيشنهادات‌وانتقادات (نظرسنجی)کارشناسان، اساتيدواعضاء هيات علمي درخصوص امورآموزشي و اداری
 • تهيه آمار توصيفي و تحليلي از وضعيت هاي مختلف گروه های علمی
 • به روز رساني و توسعه سامانه هاي آموزشي
 • نظارت بر حسن خدمات و پشتیبانی مورد نياز اساتيد و اعضاء هيأت علمي
 • نظارت بر حسن خدمات و پشتیبانی مورد نياز اساتيد و اعضاء هيأت علمي
 • نظارت بر کلیه شوراها و کمیته¬های علمی گروه ها
 • همکاري با ساير معاونت‌ها و مراکز خارج از مؤسسه جهت تأمين نيازهاي آموزشي آنها حسب تصویب هیأت رئیسه
 • نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه تحصيلات تکميلي ، مقررات آموزشي و فعالیت واحدهای تابعه
 • انجام امور مربوط به مراحل مختلف پايان‌نامه نويسي طبق مقررات
 • انجام اموردانش آموختگان مقطع ارشد و دکتري
 • بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
 • پيگيري برنامه هاي مختلف در راستاي ارتقاء کيفيت دوره هاي تحصيلات تکميلي
 • بررسي سؤالات آزمون جامع از نظر استانداردهاي ‌آزمون سازي ‌با همکاري کارشناسان مربوط
 • تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت خود و نيروهاي تابعه
 • انجام کليه امور پشتيباني آموزشي
 • ارائه خدمات مورد نياز به اساتيد و اعضاء هيأت علمي در چارچوب ضوابط
 • تنظيم ‌وانعقاد قرارداد حق ‌التدريس با اساتيد و همچنين اساتيد راهنما، مشاوره و داوري پايان نامه‌ها
 • تنظيم و انعقاد قرارداد پروژه‌اي با مديران گروه‌هاي علمي دبيران گروه‌ها، نيروهاي اجرايي گروه‌ها و کارشناسان معاونت آموزش
 • محاسبه ساعات حضور اساتيد و ارسال به اداري و مالي جهت پرداخت حق الزحمه
 • تهيه وتنظيم قراردادهاي مالي معاونت آموزش با مراکز، سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف و پيگيري‌ لازم در خصوص عقد قرارداد‌هاي آموزشي‌ و تفاهم‌نامه‌ها و… ( مانند: مشخص کردن شرايط، تعهدات، مبالغ و.. )