هیأت اجرای جذب

هیات اجرایی جذب

هیات اجرایی جذب به منظور انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی، در هر موسسه تشکیل خواهد شد.

وظایف

– شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه‎های آموزشی و پژوهشی

– انجام فراخوان عمومی برای جذب هیات علمی موسسه

– تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی قطعی، هیات علمی طرح سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چهارچوب آیین نامه‎ها و مقررات مربوطه

– اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

– نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی

– ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب

ترکیب هیات اجرایی جذب

۱- رئیس موسسه (رئیس هیات)
۲- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه
۳- سه تا پنج عضو هیات علمی از همان موسسه

تبصره: دبیر هیات اجرایی جذب که با حکم رئیس موسسه از بین اعضا انتخاب خواهد شد.