واحد تکنولوژی آموزشی

معرفی واحد تکنولوژی آموزشی

مفهوم تکنولوژی آموزشی

بکارگیری روش اصولی و منطقی برای حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی درسی که با نوعی تفکر سیستماتیک، منظم و علمی همراه است.

 

تعریف تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی عبارت است از روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرایند تدریس و یادگیری که براساس هدفهای معین و با بهره گیری از یافته های روان شناسی یادگیری و علم ارتباطات و به کارگیری منابع مختلف- اعم از انسانی وغیر انسانی- به منظور آموزش مؤثرتر تنظیم واجرا می گردد.

 

اهداف بکارگیری تکنولوژی آموزشی

 1. شناخت مخاطبان: شناخت خصوصیات فردی، فکری، پیشینه اطلاعاتی و گرایش های فرهنگی فراگیران به منظور تنظیم فرایند تدریس و یادگیری مناسب، لازم و ضروری می باشد.
 2. تعیین اهداف آموزشی: جهت هدایت فراگیران به سمت یادگیری مناسب تعیین اهداف کلی، جزیی و رفتاری آموزش لازم و ضروری است، تا فعالیت آموزشی در مسیر برنامه ریزی درسی و نظام آموزشی رسمی قرارگیرد.
 3. شناسایی و بکارگیری روش های آموزشی مناسب: جهت بالابردن کیفیت آموزش و ایجاد انگیزه در فراگیران و مشارکت آنها در امر یادگیری، باید روش های مناسب آموزشی شناسایی و بکار گرفته شود.
 4. شناسایی و بکارگیری منابع و امکانات آموزشی مناسب: تعیین رسانه های آموزشی مانند کتاب، جزوه، نرم افزار های آموزشی، مواد و وسایل و ابزار های آموزشی جهت یادگیری مطلوب، عمیق و پایدار و استفاده بهینه از آنها در آموزش، امری لازم و ضروری می باشد.
 5. شناسایی و بکارگیری روش های مناسب ارزشیابی: جهت آگاهی از نتایج فعالیت های آموزشی باید شیوه های مناسب ارزشیابی شناسایی شود و در فرایند آموزش قبل از تدریس درس جدید (ارزشیابی تشخیصی)، در هنگام تدریس (ارزشیابی تکوینی) و در پایان تدریس ( ارزشیابی پایانی) بکار گرفته شود تا معلوم گردد فرایند یادگیری تا چه حد اتفاق افتاده است و در صورت لزوم تجدید نظر در اهداف، روش ها، منابع و امکانات آموزشی صورت گیرد.

معرفی کارشناس

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک
۱ سلیمان محمدی کارشناس تکنولوژی آموزشی ۰۲۵-۳۲۹۰۵۶۳۳

شرح وظایف و مسئولیت ها

 1. هماهنگی‌های لازم به منظور انجام به موقع ارزشیابی.
 2. تهیه اطلاعات لازم در رابطه با ارزشیابی اساتید.
 3. تهیه آمارهای مربوط به ارزشیابی گرایش های مختلف.
 4. انجام هماهنگی با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه جهت اصلاح ساختار سامانه گلستان.
 5. تهیه و تولید نرم افزار های آموزشی با توجه به گرایش های تحصیلی دانشجویان.
 6. ارایه نرم افزار های آموزشی به دانشجویان و اساتید معارف اسلامی دانشگاه های سراسر کشور.
 7. اطلاع رسانی از تولیدات نرم افزارهای آموزشی به دانشجویان.
 8. ارایه گزارش ارزشیابی هر ترم تحصیلی به حوزه مدیریت آموزشی دانشگاه جهت اصلاحات لازم.
 9. ارایه گزارش ارزشیابی هر ترم تحصیلی به مدیران گروه های آموزشی جهت تقویت علمی و استاندارد نمودن آموزش.