واحد پایان نامه ها

معرفی واحد پایان نامه ها

 

معرفی کارشناسان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک
۱ علی سراقی مسئول امور پایان نامه ها ۰۲۵-۳۲۱۱۰۶۱۱
۲ محمدامین توحیدی نیا کارشناس پایان نامه ها (دکتری) ۰۲۵-۳۲۱۱۰۴۱۲

شرح وظایف و مسئولیت ها

وظایف مسئول پایانان نامه ها

قبل از دفاع:

۱- تحویل گرفتن فرم های اتمام اساتید راهنما و مشاور پایان نامه و نسخه پایانی از دانشجو

۱-۱- ثبت تاریخ تحویل نسخه پایان نامه و فرم های اتمام

۱-۲- ثبت سنوات دانشجو

۱-۳- ثبت جریمه و تعداد ترم ها

۲- کنترل کامل بودن پرونده دانشجو برای دفاع مثل داشتن طرح تفصیلی و…..

۳- آماده سازی و تکمیل فرم تعیین داور و فرستادن آن به کارشناس مربوطه

۴- تکمیل فرم مجوز دفاع و فرستادن آن به کارشناس مربوطه

۴-۱- (بند ۳و۴)پی گیری و تحویل گرفتن آنها از کارشناس مربوطه و ارجاع آن به کارشناس پایان نامه

۵- تعیین بورس بودن دانشجویان دکتری و تکمیل فرم بورس و تحویل به دانشجو برای ارایه به امور دانشجویی

۶- تطبیق پایان نامه با آیین نامه تدوین پایان نامه ها

۶-۱- اطلاع به دانشجو بعد از تطبیق

۶-۲- کنترل مجدد بعد از اعمال اصلاحات توسط دانشجو

۷-تحویل گرفتن نسخه های اصلاح شده پایان نامه از دانشجو

۷-۱- ارجاع به کارشناس پایان نامه همراه پرونده برای ارسال به داوران

۸-تکمیل و تحویل فرم های کمیسیون موارد خاص به دانشجو

۸-۱- توضیح چگونگی تکمیل فرم ها

۸-۱-۱- مراجعه به سایت وزارت علوم

۸-۱-۲- واریز مبلغ به شماره حساب کمیسیون موارد خاص

۸-۱-۳- مراجعه به کارشناسان (دکتری و ارشد) برای تکمیل خلاصه وضعیت تحصیلی

۸-۱-۴- گرفتن کارنامه ریز نمرات

۸-۱-۵- آماده سازی نامه دانشجو برای امضا ریاست دانشگاه برای کمیسیون موارد خاص

۸-۱-۶- تذکر به دانشجو برای تاخیر اگر مدارکی دال بر خاص بودن دارد بیاوردمثل مدارک پزشکی و…

۸-۱-۷- تحویل گرفتن و کنترل فرم های تکمیلی دانشجو

۸-۱-۸- گرفتن امضا معاون آموزش دانشگاه برای ارسال مدارک

۸-۱-۹- تکمیل نهایی فرها و گرفتن کپی از مدارک

۸-۱-۱۰- فرستادن اصل مدارک به دبیر خانه برای کمیسیون موارد خاص

۸-۱-۱۱- مطابق درخواست کمیسیون موار خاص ، ارسال مدارک درخواستی برخی پرونده ها

۸-۱-۱۲- پی گیری جواب ها از کمیسیون موارد خاص

۸-۱-۱۳- اعلام نظر کمیسیون به دانشجو بعد از رسیدن جواب ها

۸-۱-۱۳-۱- در صورت موافقت کمیسیون ، درخواست آوردن نسخه پایان نامه برای ارسال به داور

۸-۱-۱۳-۲- درصورت مخالفت و داشتن مدارک  غیر از آنچه ارسال شده برای ارسال به کمیسیون مجددا

۸-۱-۱۳-۳- تماس با دبیرخانه کمیسیون و درخواست علت عدم موافقت

۹- تکمیل فرم جریمه و تحویل آن به دانشجو  برای معاونت اداری مالی

۱۰- تحویل گرفتن کپی فرم جریمه عودتی از اداری مالی برای بایگانی

۱۱- هماهنگی با کارشناسان پایان نامه جهت برگزاری جلسات دفاع

بعد از دفاع

۱۲- ارسال نامه به معاون آموزش جهت اعلام دفاع دانشجویان و پرداخت حق الزحمه اساتید

۱۳- تحویل گرفتن فرم انجام اصلاحات بعداز دفاع از دانشجو

۱۴- کنترل درخواست اساتید در جلسه دفاع از دانشجو و اعمال آن

۱۵- گرفتن آخرین فایل پایان نامه از دانشجو بعد از اعمال اصلاحات جلسه دفاع

۱۶- کنترل پایان نامه و تطبیق آن با آیین نامه تدوین

۱۷- کنترل مجدد اعمال اصلاحات در صورت نیاز به اصلاحات آیین نامه ای و اجازه تکثیر آن

۱۸- تحویل گرفتن پایان نامه تکثیر شده برای الحاق صورتجلسه دفاع

۱۹- تماس برای ارسال پایان نامه برای صحافی

۲۰- تحویل گرفتن دو عدد سی دی پایان نامه و فرم ثبت ایران داک بعد دفاع

۲۱- تحویل دادن فرم تحویل پایان نامه صحافی شده به اساتید راهنماو مشاورو….

۲۲- تحویل گرفتن پایان نامه صحافی شده برای بایگانی

۲۳- تحویل گرفتن فرم امضا شده اساتیدی که پایان نامه صحافی شده را تحویل گرفتند.

۲۴- ثبت بند ۲۲و ۲۳ در پرونده

۲۵- ارجاع دادن دانشجو به کارشناسان دکتری وارشد برای صدور مدرک

۲۵-۱- همراه مدارک کپی صورتجلسه دفاع و فرم تحویل پایان نامه به ضمیمه فرم جریمه

دیگر مسئولیت ها:

۲۶- تحویل گرفتن فرم های ارسالی از معاونت آموزش

۲۶-۱- موضوع های مصوب دانشجویان در تحصیلات تکمیلی

۲۶-۲- تعیین وضعیت پرونده موضوع های  مصوب و ارجاع آنها به کارشناسان پایان نامه

۲۶-۳- تعیین وضعیت فرم های تغییر اساتید راهنما و مشاور و تغییر موضوع

۲۶-۴- تعیین تکلیف نامه های دانشجویان به معاونت آموزش و یا ریاست دانشگاه

۲۷- تحویل گرفتن فرهای تعیین پیشینه موضوع ایران داک از دانشجو

۲۷-۱- تعیین تکراری نبودن آن-

۲۷-۲- در صورت داشتن موضوع مشابه ارجاع آن به مدیران گروه ها

۲۷-۳- بعدازاظهار نظر مدیران گروه ها به عدم تکرای بودن،ارجاع به کارشناس برای صدور احکام

۲۷-۴- در صورت تکراری بودن اطلاع به دانشجو و پیشنهاد موضوع دیگر

۲۸- جوابگوی مراجعات دانشجویی حضوری یا تلفنی

۲۸-۱- تعیین تکلیف گذشت سنوات-

۲۸-۲- چگونگی شروع انجام کار پایان نامه و اتمام آن

۲۸-۳- پی گیری موضوع های تصویب شده در گروه ها

۲۸-۴- پی گیری از روند جلسه دفاع و ارسال پایان نامه به داوران

۲۹- جوابگوی درخواست های معاونت های دانشگاه و اساتید

۲۹-۱- درخواست آمار موضوع های مصوب و یا دفاع شده

۲۹-۲- درخواست گواهی شرکت در جلسات دفاع

۳۰- کنترل سی دی پایانی پایان نامه های دفاع شده

۳۰-۱- در صورت ناقص بودن عودت به دانشجو جهت اصلاح.

۳۱- تایید ثبت نهایی ایران داک در سامانه پژو هشکاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

۳۱-۱- در صورت ناقص بودن در ثبت عودت جهت اصلاح آن

شرح وظایف کارشناس پایان نامه ها مقطع دکتری

 1. ثبت موضوع اکسل و اکسس و بایگانی طرح اجمالی
 2. تهیه نامه ابلاغ موضوع مصوب و ثبت نام در سامانه پیشینه ایرانداک
 3. قرار دادن نامه ی فوق در سامانه گلستان
 4. اطلاع به دانشجو برای مراجعه به سامانه گلستان و ثبت نام در سامانه پیشینه ایرانداک (تلفنی/پیامک)
 5. تحویل گرفتن برگه جوابیه سامانه پیشینه ایرانداک از دانشجو و تعیین گرایش و مقطع و سال ورود دانشجو
 6. ارسال جوابیه سامانه پیشینه ایرانداک به مدیر گروه بابت تکراری نبودن موضوعات مشابه
 7. تحویل گرفتن جوابیه از مدیر گروه و انجام پرینت احکام و قرار دادهای اساتید و نامه های مربوط به دانشجو
 8. ارسال احکام و نامه ها به مدیر و معاون آموزش برای امضا و ثبت دبیرخانه
 9. اطلاع به دانشجو برای گرفتن احکام و تحویل به اساتید یا تکراری بودن موضوع شان (تلفنی/پیامک)
 10. تحویل قرار دادهای امضا شده ی اساتید از دانشجو و بایگانی
 11. تحویل گرفتن طرح تفصیلی بررسی شده در گروه از امور گروه ها و بایگانی در پرونده
 12. ارائه گواهی تدوین پایان نامه به دانشجویان
 13. تحویل گرفتن نسخه نهایی رساله از دانشجو جهت ارسال به داور
 14. تماس با اساتید پیشنهادی مدیر گروه جهت پذیرش داوری رساله دانشجو
 15. اخذ آدرس از اساتید و هماهنگی با قسمت اداری جهت ارسال نسخه به استاد داور
 16. گرفتن وقت های آزاد اساتید راهنما و مشاور و داور و توافق در یک تاریخ و ساعت برای تشکیل جلسه
 17. تماس با دانشجو و دادن اطلاعات مربوط به جلسه همچنین تذکرات لازم جهت شرکت در جلسه پیش دفاع
 18. اقدامات برگزاری جلسه و هماهنگی مکان جلسه
 19. پرینت اوراق مربوط به جلسه پیش دفاع
 20. اطلاع رسانی و ارسال فرم اعلان جلسه به قسمت های حراست و پشتیبانی و دفتر معاونت آموزش
 21. تهیه فرمی از لیست درخواستی وسیله ایاب و ذهاب اساتید به دانشگاه و اخذ آدرس جهت استفاده از وسیله و ارسال فرم به پشتیبانی
 22. تهیه و ارسال فرم پیامک جلسه پیش دفاع
 23. آماده کردن فرم جریمه تاخیر دانشجویان و پیگیری پرداخت آن
 24. آماده سازی اتاق جلسه پیش دفاع، چیدن رومیزی و بررسی و آماده سازی ویدیو پروژکتور برای دانشجو
 25. شرکت در جلسه پیش دفاع و مدیریت جلسه، اخذ امضا قرارداد اساتید داور و راهنما و مشاور در صورت عدم ارائه تا قبل از جلسه همچنین گرفتن امضا تمامی اساتید حاضر در جلسه در برگه صورتجلسه پیش دفاع
 26. هماهنگی وسیله برگشت برای اساتید در اواخر جلسه
 27. بعد از اتمام جلسه تذکر به دانشجو:
  • جهت اخذ امضا اساتید در فرم شماره ۹ موجود در سایت به نام فرم انجام اصلاحات بعد از جلسه پیش دفاع
  • هماهنگی جلسه دفاع به عهده دانشجو می باشد
  • ارائه یک مقاله از متن رساله در مجلات دانشگاه الزامی است
 28. اعلام تاریخ و ساعت هماهنگ شده توسط دانشجو جهت جلسه دفاع و اخذ مدارک و فرم های لازم برای جلسه دفاع (فرم شماره۹، پذیرش مقاله، جریمه و …)
 29. تماس با تمامی اساتید و متذکر شدن این نکته که آیا دانشجو ۳ مورد نسخه قدیم و جدید و برگ اصلاحات را به استاد ارائه داده است؟ و آیا با ایشان هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه انجام شده؟
 30. شرکت در جلسه دفاع و مدیریت جلسه، در انتهای جلسه بعد از دادن نمره توسط اساتید ثبت در فرم صورتجلسه دفاع و گرفتن امضا تمامی اساتید حاضر در جلسه در برگه و پس از قرائت صورتجلسه توسط استاد راهنما دانشجو سوگند نامه دانش آموختگان دانشگاه معارف اسلامی را قرائت می کند.
 31. بعد از اتمام جلسه تذکر به دانشجو:
  • جهت اخذ امضا اساتید در فرم شماره ۹ موجود در سایت به نام فرم انجام اصلاحات بعد از جلسه پیش دفاع
  • هماهنگی جلسه دفاع به عهده دانشجو می باشد
  • ارائه یک مقاله از متن رساله در مجلات دانشگاه الزامی است
 32. آمادگی و هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه دفاع مشابه جلسه پیش دفاع (از شماره ۱۸ الی ۲۴و ۲۶)
 33. تهیه و ارسال عکس جلسه دفاع و فرم برگزاری جلسه دفاع برای درج در سایت دانشگاه
 34. ارسال صورتجلسه دفاع برای امضای مدیر گروه و مدیر و معاون آموزشی
 35. ثبت نمره دفاع در اکسل و اکسس و فایل دفاع شده ها
 36. ثبت اطلاعات موضوع و اساتید بعد از دفاع در سامانه گلستان
 37. ثبت اطلاعات اساتید مدعوی که قبلا در سیستم گلستان ثبت نشده اند
 38. پرینت نامه اعلام نمره و برگزاری دفاع برای معاون آموزش و ریاست*
 39. مرتب سازی اوراق پرونده و بایگانی پرونده دفاع شده
 40. کپی برداری از صورتجلسه و آماده سازی نسخه ها برای صحافی
 41. ثبت درخواست تغییر موضوع و تغییر اساتید دانشجو و انجام مراحل ۲ و ۷
 42. پرینت گواهی برگزاری جلسه دفاع برای دانشجو
 43. پرینت گواهی برای حضور اساتید مدعو در جلسه دفاع
 44. ارسال دعوت نامه برای داوران برای شرکت در جلسه دفاع
 45. گواهی حضور اساتید هیئت علمی در جلسات دفاع
 46. اعلام ظرفیت اساتید به امور گروه ها
 47. انجام آمار در بازه های زمانی مختلف برای جلسات دفاع شده و موضوعات تصویب شده
 48. آماده سازی و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید الورود
 49. تهیه برچسب برای پرونده دانشجویان جدید الورود
 50. جوابگویی تماس تلفنی دانشجویان و اساتید
 51. جوابگویی حضوری دانشجویان در مورد روند پایان نامه
 52. ثبت اطلاعات اساتید در فایل بانک اطلاعات
 53. قراردادن چکیده پایان نامه ها و رساله ها در سایت دانشگاه
 54. ثبت و نگهداری سی دی ها و فایل های پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 

شرح وظایف کارشناس امور پایان نامه (مقطع کارشناسی ارشد)

 1. ثبت موضوع اکسل و اکسس و بایگانی پیشنهاد موضوع
 2. تهیه نامه ابلاغ موضوع مصوب و ثبت نام درسامانه پیشینه ایرانداک
 3. قرار دادن نامه ی فوق در سامانه گلستان
 4. اطلاع به دانشجو برای مراجعه به سامانه گلستان و ثبت نام در ایرانداک (تلفنی/پیامک)
 5. تحویل گرفتن برگه جوابیه ایرانداک از دانشجو و تعیین کردن گرایش و مقطع و سال ورود دانشجو
 6. ارسال جوابیه ایرانداک به مدیر گروه بابت تکراری نبودن موضوع
 7. تحویل گرفتن جوابیه از مدیر گروه و انجام پرینت احکام و قرار دادهای اساتید و نامه های مربوط به دانشجو
 8. ارسال احکام و نامه ها به مدیر و معاون آموزش برای امضا و ثبت دبیرخانه
 9. اطلاع به دانشجو برای گرفتن احکام و تحویل به اساتید یا تکراری بودن موضوع شان (تلفنی/پیامک)
 10. تحویل قرار دادهای امضا شده ی اساتید از دانشجو و بایگانی
 11. تحویل گرفتن طرح تفصیلی بررسی شده در گروه از امور گروه ها و بایگانی
 12. گواهی دادن تدوین پایان نامه برای دانشجویان
 13. تحویل گرفتن نسخه اصلاح شده از دانشجو برای ارسال به داور
 14. تماس با اساتید پیشنهادی مدیر گروه جهت پذیرش داوری و ارسال نسخه به استاد داور
 15. گرفتن وقت های پیشنهادی اساتید راهنما و مشاور و داور برای تشکیل جلسه
 16. اقدامات برگزاری جلسه و هماهنگی مکان جلسه
 17. پرینت اوراق مربوط به جلسه دفاع
 18. اطلاع و ارسال فرم اطلاعیه به حراست و پشتیبانی و دفتر معاونت آموزش
 19. تعیین ایاب و ذهاب اساتید جلسه دفاع و ارسال فرم آن به پشتیبانی
 20. ارسال فرم پیامک جلسه دفاع و ایمیل برای درج در سایت دانشگاه
 21. تماس با دانشجو و دادن اطلاعات مربوط به جلسه
 22. آماده کردن فرم جریمه تاخیر دانشجویان و پیگیری پرداخت آن
 23. آماده سازی اتاق جلسه دفاع، چیدن رومیزی و آماده سازی ویدیو پروژکتور برای دانشجو
 24. شرکت در جلسه دفاع و مدیریت جلسه دفاع
 25. ارسال عکس جلسه دفاع و فرم برگزاری جلسه دفاع برای درج در سایت دانشگاه
 26. ارسال صورتجلسه برای امضای مدیر گروه و مدیر و معاون آموزشی
 27. ثبت نمره دفاع در اکسل و اکسس و فایل دفاع شده ها
 28. ثبت اطلاعات موضوع و اساتید بعد از دفاع در سامانه گلستان
 29. پرینت نامه اعلام نمره و برگزاری دفاع برای معاون آموزش و ریاست
 30. مرتب سازی اوراق پرونده و بایگانی پرونده دفاع شده
 31. کپی برداری از صورتجلسه و آماده سازی نسخه ها برای صحافی
 32. ثبت درخواست تغییر موضوع و تغییر اساتید دانشجو و انجام مراحل ۲ و ۷
 33. پرینت گواهی برگزاری جلسه دفاع برای دانشجو
 34. پرینت گواهی برای حضور اساتید مدعو در جلسه دفاع
 35. ارسال دعوت نامه برای داوران برای شرکت در جلسه دفاع
 36. گواهی حضور اساتید هیئت علمی در جلسات دفاع
 37. اعلام ظرفیت اساتید به امور گروه ها
 38. انجام آمار در بازه های زمانی مختلف برای جلسات دفاع شده و موضوعات تصویب شده
 39. آماده سازی و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید الورود
 40. تهیه برچسب برای پرونده دانشجویان جدید الورود
 41. جوابگویی تماس تلفنی دانشجویان و اساتید
 42. جوابگویی حضوری دانشجویان در مورد روند پایان نامه
 43. ثبت اطلاعات اساتید در فایل بانک اطلاعات