دفاعیه پایان نامه ها

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله صدراللهی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله صدراللهی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۱۱/آذر/۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله جناب آقای روح الله صدراللهی: تبیین و تحلیل مفهوم [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله صدراللهی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای روح الله صدراللهی، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام یکشنبه ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد علی قائمی دروی سیستانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد علی قائمی دروی سیستانی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۰۸/آذر/۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله جناب آقای محمد علی قائمی دروی سیستانی: [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ایزدی آرا

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ایزدی آرا، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد علی قائمی دروی سیستانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد علی قائمی دروی سیستانی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه ۰۸/۰۹/۱۳۹۷ ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی معظمی نژاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی معظمی نژاد، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی سه شنبه ۰۶/آذر/۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله جناب آقای مهدی معظمی نژاد: مبانی ، اصول و [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم اکرم سیل سپور

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم اکرم سیل سپور، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، پنج شنبه ۰۸/۰۹/۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می­گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی معظمی نژاد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای مهدی معظمی نژاد، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی سه شنبه ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع رساله سرکار خانم اعظم رمضانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله سرکار خانم اعظم رمضانی، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنج شنبه ۲۴/۰۸/۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع رساله سرکار خانم اعظم رمضانی: فرآیند تحول تاریخی سنت [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاطمه بلنج

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم فاطمه بلنج، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنج شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید موضوع پایان نامه سرکار خانم فاطمه بلنج: وضعیت [...]

مشاهده جزئیات...