دفاعیه پایان نامه ها

برگزاری جلسه دفاع رساله جناب آقای هادی ملک‌زاده

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای هادی ملک‌زاده، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع رساله جناب آقای هادی ملک‌زاده: تبیین تحلیلی ربط و [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن فدایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن فدایی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: علل گسترش تشیع در نیجریه [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا آذرباد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا آذرباد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: وضعیت علوم [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای نعیم فاطمی‌کیا

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای نعیم فاطمی‌کیا، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: تبیین کارکردهای انسان‌شناسانه صمدیت خداوند در قرآن [...]

مشاهده جزئیات...

گزارش جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی جنانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی جنانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید. موضوع پایان‌نامه: بسته آموزش شاخص‌های [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم نسرین خندانی مقدم فریمانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم نسرین خندانی مقدم فریمانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۴۵ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: فضائل اخلاق بندگی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن فدایی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای حسن فدایی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: علل گسترش تشیع در نیجریه [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی جنانی

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای علی جنانی، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۸ صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: تدوین بسته آموزشی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا آذرباد

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه سرکار خانم زهرا آذرباد، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: وضعیت علوم انسانی [...]

مشاهده جزئیات...

برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای نعیم فاطمی‌کیا

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان‌نامه جناب آقای نعیم فاطمی‌کیا، مقطع کارشناسی‌ارشد، رشته مدرسی مبانی نظری اسلام دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌گردد. موضوع پایان‌نامه: تبیین کارکردهای انسان‌شناسانه صمدیت خداوند در قرآن [...]

مشاهده جزئیات...